არქიტექტურა
-არქიტექტურული ვიზუალიზაცია

დიზაინი
-ინტერიერის დიზაინი
-ექსტერიერის დიზაინი
-ლანდშაპტის დიზაინი

აზომვა
-საკადასტრო აზომვები
-შენობის შიდა აზომვითი სამუშაოები
-ბინების შიდა ფართის დაზუსტება

ტოპოგრაფია

პროექტების მომზადება არქ.სამსახურისთვის

ლეგალიზაცია
-შენობის სალეგალიზაციო საბუთების
მომზადება
-მიწის სალეგალიზაციო საბუთების მომზადება

არქიურისტი
-მომზადებული დოკუმენტების რეესტრში გატარება
-ყიდვა-გაყიდვის ან/და ნაჩუქრობის ხელშეკრულების შედგენა
-პროექტის განშლის მომზადება რეესტრში სარეგისტრაციოდ
-მიწის ნაკვეთების კორექტირება არქ. რეესტრში